Một số văn bản pháp quy về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Luật thuế GTGT.

Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội.

+ Về thuế giá trị gia tăng.
+ Hiệu lực thi hành: 01/01/2009.

Nghị định.

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ.

+ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế
+ Hiệu lực thi hành: 01/01/2009.

Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.

+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
+ Hiệu lực thi hành: 01/03/2012.

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính Phủ

+Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của luật SĐBS.
+ Hiệu lực thi hành: 13/08/2013

Thông tư.

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính.

+ Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008  và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính Phủ.
+ Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 03 năm 2012.

Thông tư số 65/2012/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài Chính.

+ Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTCCo sua doi, bo sung ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
+ Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Văn bản liên quan.

Quyết định số 624/QĐ- BTC ngày 13/8/2011 của Bộ Tài Chính.

+  Về việc đính chính thông tư số 09.
+ Hiệu lực thi hành:07/03/2011.

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính.

+ Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
+ Hiệu lực thi hành:07/03/2011.

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

lop ke toan|lớp dạy kế toán thực tế||học kế toán toán cho người chưa biết||học kế toán tại bắc ninh|xkld nhat ban