Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 mới nhất

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Dạy kế toán thực tế xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 mới nhất từ ngày 01/07/2013. 
Theo quy định tại điều 12 nghị định 65/2013/NĐ-CP về mức giảm trừ gia cảnh (bắt đầu từ 01/07/2013) thì
– Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108  triệu đồng/năm);
– Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Theo đó, cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 sẽ được áp dụng như sau

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 với thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh:

Thuế TNCN phải nộp   =   Thu nhập tính thuế     X    Thuế suất

Trong đó
1. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản sau: 

– Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành,  nghề phải tham  gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

– Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng

– Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Ví dụ: Ông Nguyễn Mạnh Hưng có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 90 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc), Ông Hưng phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông Hưng không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế TNCN năm 2013 của Ông Hưng

Thuế phải nộp = (Thuế Thu nhập – 9 triệu – (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) x mức thuế suất của bậc thuế

1. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh được tính như sau:

Ông Hưng được giảm trừ các khoản sau:

+ Cho bản thân là: 9 triệu đồng.

+  Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng  x 2 người = 7,2 triệu đồng

2.Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:

= 90 triệu đồng – 9 triệu đồng – 7,2 triệu đồng = 73,8 triệu đồng

–  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:

+  Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

+  Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

+ Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:

(52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

+ Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

(73,8 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 6,54 triệu đồng

Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của  Bà Anh theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 6,54) = 16,29 triệu đồng

Chúc các bạn làm tốt !!

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

dạy kế toán thực tế

Bình luận

lop ke toan|lớp dạy kế toán thực tế||học kế toán toán cho người chưa biết||học kế toán tại bắc ninh|xkld nhat ban